Novosti

Slijepi muzičar svira 24 instrumenta

Šez­de­se­to­go­diš­njeg Jo­vu Jer­ko­vi­ća hen­di­kep ni­je za­us­ta­vio u os­tva­re­nju živo­tnih ci­lje­va, ni­ti mu je uma­njio am­bi­ci­ju. Čak bi se mo­glo re­ći da ga je ...

Posts navigation