PrnjavorVijesti

PRNJAVOR: Konkursi za posao

0

Konkursi za posao – Opština Prnjavor

JU OŠ “SVETI SAVA”, GORNjI SMRTIĆI 78438

raspisuje

KONKURS

za izbor direktora škole

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:

– ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (zvanja stečena prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koja su važila do 2006. godine), ili ispunjava uslove po članu 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 od 12.5.2017. g) i članu 177. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/18 od 16.4.2018. g)

– ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

– nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

–  prijavu na konkurs,

–  diplomu o završenoj stručnoj spremi,

–  izvod iz matične knjige rođenih,

–  uvjerenje o državljanstvu,

–  potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

–  ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

–  uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

–  uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

–  prijedlog programa rada u narednom četvorogodišnjem mandatu,

–  preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen

–  kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Sve kopije moraju biti ovjerene i ovjera ne može biti starija od šest (6) mjeseci.

Direktor škole se imenuje na period od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja  posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će u roku od osam dana od dana razmatranja prijava ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU OŠ “Sveti Sava” Gornji Smrtići 78438 Smrtići


JU DJEČIJI VRTIĆ “NAŠA RADOST” 

KARAĐORĐEVA br.1, PRNjAVOR

raspisuje:

KONKURS

za radno mjesto:

1. Vaspitač – 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

– Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

– Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Prijavu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Ovjerenu kopiju diplome;

5. Uvjerenje o nekažnjavanju;

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidati koji budu primljeni).

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

9. Uvjerenje o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice, podaci o zaposlenju).

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić “Naša radost” Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: “KOMISIJI ZA IZBOR”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 29.5.2018. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i objave u službenom glasilu.

Prnjavorski.net

Šest godina bez istine o pogibiji pet mladića u Banjaluci

Previous article

Prnjavor: Vremenska prognoza za dane vikenda

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

More in Prnjavor